دفتر استان یزد

دبیر: دکتر شادی ضابط

اعضای شورای مرکزی: شادی ضابط، مجید جوادیان‌زاده، عباس ملازینلی، محمد امامی، داوود پاک‌طینت

ایمیل تماس:

shadi.zabet@gmail.com

جدیدترین مطالب و اخبار