دفتر استان فارس

دبیر: محمد تقی عباسی شوازی

اعضای شورای مرکزی: دکتر محمود شهابی، دکتر منصور طبیعی، دکتر اسفندیار غفاری نسب، دکتر احسان حمیدی زاده، دکتر مریم سروش 

ایمیل تماس:

mtabbasi@gmail.com

جدیدترین مطالب و اخبار