فراخوان عضویت حقوقی نهادها، شرکت‌ها و سازمان‌ها در انجمن

 

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمنی علمی است که به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علم؛ توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود امور آموزشی و پژوهشی در زمینه مطالعات فرهنگی و ارتباطات تشکیل شده است.

سازمان‌ها، شرکتها و موسسات مرتبط با حوزه های علمی و پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات می‌توانند با تکمیل فرم، درخواست عضویت حقوقی خود را اعلام نمایند.

فرم عضویت حقوقی انجمن را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.