دفتر استان قم

دبیر: عبدالله باقری، مریم دلدار

اعضای شورای مرکزی: عبدالله باقری، مریم دلدار، حجت الله شاه زیدی، حسین محمدی

ایمیل تماس:

a_baghere20@yahoo.com

جدیدترین مطالب و اخبار