دفتر استان لرستان

دبیر: دکتر اعظم روانشاد

اعضای شورای مرکزی: دکتر حسن اسماعیل‌زاده، اسفند کرم‌الهی، امین جعفری و رضایی

ایمیل تماس:

farhanglorestan@yahoo.com

صفحات اجتماعی:

www.instagram.com/culturalstudies99

جدیدترین مطالب و اخبار