دفتر استان خراسان رضوی

دبیر: زینب السادات فاطمی امین

اعضای شورای مرکزی: زینب السادات فاطمی امین، دکتر مجید فولادیان، دکتر حسن رضایی بحرآباد، دکتر زهرا اردکانی فرد

ایمیل تماس:

z.fatemiamin@mail.um.ac.ir

صفحات اجتماعی:

www.instagram.com/iaocsc.mashhad

جدیدترین مطالب و اخبار