اعضای منتخب هیئت مدیره در سال ۱۳۹۹:

 

دکتر هادی خانیکی

(رئیس انجمن )

 

دکتر عباس کاظمی

(نایب رئیس)

دکتر سبحان یحیایی

(خزانه‌دار 1399 تا 1400)

دکتر عباس قنبری باغستان
(خزانه‌دار 1400 تا اکنون)
دکتر علی ربیعی
(عضو هیئت مدیره)
 دکتر افسر افشار نادری

(عضو هیئت مدیره)

دکتر محمد مهدی مولایی
(عضو هیئت مدیره)
دکتر زهیر صباغ پور

( عضو علی البدل هیئت مدیره)

دکتر وحید عقیلی

(عضو علی البدل هیئت مدیره)

آقای پدرام الوندی
( بازرس )
 خانم اعظم ده صوفیانی
(بازرس علی البدل)

 

 

اعضای هیات مدیره منتخب سال ۱۳۹۶

رئیس: دکتر هادی خانیکی

نایب رئیس: دکتر محمد رضایی

خزانه دار: دکتر سبحان یحیایی

سایر اعضای هیئت مدیره: دکتر عباس کاظمی، دکتر زهیر صباغ‌پور، دکتر افسر افشار نادری، پدرام الوندی

اعضاء علی البدل هیأت مدیره: دکتر مهدی منتظرقائم، دکتر سید وحید عقیلی

بازرس: دکتر رضا صمیم

بازرس علی البدل: دکتر سید محمد دادگران

  

 

اعضای هیات مدیره منتخب سال ۱۳۹۳

رئیس:  دکتر هادی خانیکی

نایب رئیس:  دکتر عبدالله گیویان

خزانه دار: دکتر عارف وکیلی

سایر اعضای هیئت مدیره: دکتر مهری بهار، دکتر علی ربیعی، دکتر مسعود کوثری، دکتر علیرضا قبادی

اعضاء علی البدل هیأت مدیره: دکتر رضا صمیم، دکتر شراره مهدی‌زاده

بازرس: یوسف پاکدامن

بازرس علی البدل: محمد حسین شریفی ساعتی

 

 

اعضای هیات مدیره منتخب سال ۱۳۸۹

رئیس هیات مدیره: دکتر تقی آزادارمکی

نایب رئیس: دکتر محمد رضایی

خزانه دار: دکتر وحید طلوعی

سایر اعضای هیئت مدیره: دکتر محسن نیازی، دکتر علی ربیعی، دکتر محمود شهابی، دکتر شراره مهدی‌زاده

اعضا علی البدل: دکتر عبدالله گیویان، دکتر حسن بشیر

بازرس: حمید غیدی

بازرس علی البدل: دکتر داوود نعمتی انارکی

 

 

اعضای هیات مدیره منتخب سال ۱۳۸۷

رئیس هیئت مدیره: دکتر تقی آزاد ارمکی

نایب رئیس: دکتر محمد رضایی

خزانه دار: حمید غیدی

سایر اعضای هیئت مدیره: دکتر مهدی محسنیان‌راد، دکتر هادی خانیکی، دکتر محسن نیازی، وحید طلوعی

اعضای علی البدل: دکتر مسعود کوثری، دکتر محمد سعید ذکایی

بازرس: دکتر مهران سهراب‌زاده

بازرس علی البدل: مهدی ادیبان

 

 

موسسان انجمن سال ۱۳۸۴

دکتر مهدی محسنیان‌راد، دکتر مهدی منتظرقائم، دکتر مسعود کوثری، دکتر حمید عبدالهیان، مهدی یزغانی، دکتر محمد مهدی فرقانی، دکتر محمد سعید ذکایی، دکتر محمود شهابی و دکتر اعظم راودراد