آدرس: بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، دفتر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، کدپستی: ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۸

تلفن: 88338952

مسئول اجرایی دبیرخانه انجمن: خانم ویدا مزین