شماره 20 فصلنامه خبری، تحلیلی و دانشگاهی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات منتشر شد.

این شماره مجله «رسانه فرهنگ» به موضوع افغانستان اختصاص دارد.

👤 مدیر مسئول: دکتر هادی خانیکی

👤 سردبیر میهمان:  مسعود زمانی مقدم